Team Rehoboth

Het team wordt geleid door de directeur Herwieta Molenaar. De locatieleider Nelleke Schaap en intern begeleider Ineke van Veelen vormen samen met de directeur het management team (MT) van de PCBS Rehoboth. Het MT is verantwoordelijk voor dagelijkse zorg van de schoolorganisatie.

De groepsleerkrachten dragen zorg voor de kinderen in de groep. Zij geven inhoud aan het  onderwijs en zijn verantwoordelijk voor effectief klassenmanagement. Leerkrachten werken handelingsgericht en geven instructie op meerdere niveaus.

Door samen te werken met ouders en leerlingen zorgen zij ervoor een goed inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van het kind.

Daarnaast  maken leerkrachten deel uit van stuurgroepen en werkgroepen om beleid vorm te geven en activiteiten te organiseren.

De meeste groepen hebben twee leerkrachten voor de groep. Dat vraagt van de leerkrachten goed overleg. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de overdracht en de verantwoordelijkheid.

De school heeft een intern begeleider (IB- er) Ineke van Veelen. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het zorgbeleid. Aan het begin van het schooljaar stelt zij de toetskalender vast. Zij volgt de leervorderingen, ondersteunt leerkrachten bij de afstemming en vormgeving van de specifieke zorg.

Bij leer- en gedragsproblemen is zij het eerste aanspreekpunt. In overleg met de RT-er en gedragsspecialist draagt zij zorg voor een plan van aanpak.

Op dit moment is er nog ruimte voor individuele zorg. De RT- er biedt extra ondersteuning bij specifieke leer- en of gedragsproblemen.

Wanneer bij leerlingen een ernstige vertraging van het proces van leren lezen wordt geconstateerd, kunnen leerlingen uit groep 3 (op grond van onderzoek en gegevens en op advies van de IB'er)  in aanmerking komen voor een intensieve begeleiding in de leeskliniek. De leeskliniek wordt bemand Annelies van Esterik.