Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Schoolgids

Info-ABC

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS Rehoboth

Een christelijke school

PCBS Rehoboth is een protestants christelijke basisschool. De school staat open voor iedereen: iedereen is anders, iedereen hoort erbij en verdient respect. Kenmerkend voor onze school is goed onderwijs en een gezellige sfeer met aandacht voor het kind. Vanaf 2018 geven wij vorm aan een nieuw schoolconcept “The leader in me”. Ons onderwijs richt zich op de 21e eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen uitgedaagd worden, op onderzoek gaan, ontdekkend leren, ondernemend en oplossingsgericht denken. Wij bieden diverse extra’s waarbij deze vaardigheden volop aandacht krijgen en de creativiteit geprikkeld wordt. Om goed onderwijs te geven hechten wij veel waarde aan de samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht. Daarnaast bieden wij goede zorg en ondersteuning. Onze school heeft een continurooster. Voor buitenschoolse opvang hebben wij een samenwerking met CKO en SKH.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Waar staan wij voor?

PCBS Rehoboth biedt een veilig klimaat. Onderwijs aan kinderen is een belangrijk deel van de opvoeding. In de dagelijkse schoolpraktijk geven we hieraan vorm door kinderen te laten zien wat het betekent om christen te zijn, samen te leven op aarde, te delen in de liefde en te leven in het besef dat we verantwoordelijkheid dragen voor de schepping en voor elkaar. Op onze school vertellen we verhalen uit de Bijbel, bidden, zingen Bijbelse liederen en vieren samen de christelijke feestdagen.

Regels en afspraken zijn in het gebouw en op het plein duidelijk herkenbaar. We gebruiken het preventieprogramma Taakspel. Het bestaat uit een groepsgerichte aanpak, waarbij leerlingen door middel van een spelvorm leren zich beter aan regels te houden.

Wat is het schoolconcept "The leader in me"?

Leader in meIn het onderwijs ligt de focus niet alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraag van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Wij willen graag dat elk kind een persoonlijke groei doormaakt en vaardigheden aanleert die in de 21e eeuw van hen gevraagd worden.

The leader in me is een pedagogische lijn die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Deze zeven gewoonten zijn bedacht door de Amerikaan Stephen Covey.

Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap en zeven gewoonten die je helpen dat te ontwikkelen. The leader in me maakt van de basisschool een speelse omgeving om maximaal te oefenen in deze gewoonten.

Alle leerkrachten zullen in het schooljaar 2018/2019 een trainingstraject volgen en passen het gedachtegoed van Covey toe in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Welke extra’s bieden wij?

Ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden d.m.v.:

 • Wereld-oriëntatie: onderzoekend en ontdekkend leren met chromebooks
 • Cultuuronderwijs: erfgoed, dans, drama, beeldende kunst en muziek
 • Engelse les in alle groepen
 • Coöperatief leren: samen werken, samen leren
 • ICT, Mediawijsheid en programmeren

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

 • Bibliotheek
 • Speellokaal
 • Chromebooks
 • Kinder oefentherapeut (STTC Kids)
 • RT-ruimte/leeskliniek
 • Nieuw schoolplein
 • RID; Regionaal Instituut voor Dyslexie
 • Peuterzaal Luistervinkje
Hoe begeleiden wij onze leerlingen?

Kleuters werken volgens de leerlijnen. Daarin worden ontwikkelingen gevolgd. De instructie wordt bij kleuters in grote en kleine kring gegeven. Kleuters werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal. Er is volop aandacht voor taalontwikkeling, voorbereidend lezen en rekenen.

De basisvaardigheden, taal reken- en (begrijpend) lezen, worden vanaf groep 3 aangeboden op meerdere niveaus. Basisstof wordt in sommige groepen digitaal verwerkt. Het klassenmanagement en zelfstandig werken werkt in alle groepen volgens dezelfde structuur.

De school heeft een intern begeleider. Zij volgt leervorderingen, organiseert toetsmomenten, stemt zorgbeleid af, geeft het vorm en besteedt veel aandacht aan het voorkomen en oplossen van leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Voor de ondersteuning van de leerkrachten is een dag per week een remedial teacher beschikbaar. Een ochtend per week is er een oefentherapeut (STTC  kids) werkzaam in de school. Zij begeleidt,  op aanvraag en in overleg met de IB’er, leerlingen met motorische problemen. Bij hardnekkige leesproblematiek kan een leerling in aanmerking komen voor de leeskliniek.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen per week een middag naar de plusklas, waar zij werken aan opdrachten die het creatieve denkvermogen uitdagen. Een aantal leerlingen gaat eens per week naar de Smarties. De juf geeft les aan kleine groepjes leerlingen die nog wat extra lesstof aan kunnen. Deelname is altijd op grond van toetsresultaten en in overleg met de IB’ er. Met leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Smarties en Plusklas wordt in projectvorm samengewerkt met het Erfgooiers College, een school voor Voortgezet Onderwijs.

De school voert een preventief anti- pestbeleid, waarbij de veiligheid van de leerling voorop staat.

Hoe betrekken wij onze ouders bij het onderwijs?

Kind, ouder en leerkracht vormen samen een driehoek. Om goed onderwijs te geven, is samenwerking belangrijk. Jaarlijks voeren we kennismakingsgesprekken om verwachtingen uit te spreken en helder te maken wat wij van elkaar verwachten. Daarnaast zijn er ook rapportbesprekingen en is er tussendoor gelegenheid om met de leerkracht een afspraak te maken over allerlei zaken die bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind.

Op verschillende manieren helpen ouders actief mee binnen de school. Bij de start van ieder schooljaar kunnen ouders zich daarvoor inschrijven. De school heeft een enthousiaste, gemotiveerde groep ouders die samen de ouderraad vormen.

Daarnaast hebben ouders inspraak via de leden van de Medezeggenschapsraad die meepraten en meebeslissen over het beleid in de school.

Via het ouderportaal kunnen alle resultaten worden gevolgd.

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Voor opvang van uw kind voor en na schooltijd verwijzen wij u naar Stichting Kinderopvang Huizen of naar CKO de Ark. Beide organisaties bieden voor- en naschoolse opvang aan. Bij ons op school wordt van beide organisaties gebruik gemaakt. De leerlingen worden bij onze school opgehaald. Vanaf januari 2019 is peuterspeelzaal het Luistervinkje, onderdeel van Stichting Kinderopvang Huizen, in ons gebouw gehuisvest.

www.kinderopvanghuizen.nl

www.ckodeark.info

Copyright 2019 PCBS Rehoboth | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist