Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Draaiboek Covid

Info-ABC

MR notulen

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolondersteuningsplan

Schoolplan

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS Rehoboth

Een christelijke school

PCBS Rehoboth is een protestants christelijke basisschool. De school staat open voor iedereen: iedereen is anders, iedereen hoort erbij en verdient respect. Kenmerkend voor onze school is goed onderwijs en een gezellige sfeer met aandacht voor het kind.  Op onze school werken we met het concept “The leader in me”. Ons onderwijs richt zich op de 21e-eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen uitgedaagd worden, op onderzoek gaan, ontdekkend leren, ondernemend en oplossingsgericht denken. Wij bieden diverse extra’s waarbij deze vaardigheden volop aandacht krijgen en de creativiteit geprikkeld wordt. Om goed onderwijs te geven hechten wij veel waarde aan de samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht. Daarnaast bieden wij goede zorg en ondersteuning. Onze school heeft een continurooster. Voor buitenschoolse opvang hebben wij een samenwerking met CKO en SKH.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Waar staan wij voor?

PCBS Rehoboth biedt een veilig klimaat. Onderwijs aan kinderen is een belangrijk deel van de opvoeding. In de dagelijkse schoolpraktijk geven we hieraan vorm door kinderen te laten zien wat het betekent om christen te zijn, samen te leven op aarde, te delen in de liefde en te leven in het besef dat we verantwoordelijkheid dragen voor de leefomgeving en voor elkaar. Op onze school vertellen we verhalen uit de Bijbel, bidden, zingen Bijbelse liederen en vieren samen de christelijke feestdagen.

Regels en afspraken zijn in het gebouw en op het plein duidelijk herkenbaar. De zeven gewoonten van het concept “The leader in me” vormen de basis van ons handelen. Met deze vaardigheden van de zeven gewoonten krijgen leerlingen inzicht in zichzelf, leren keuzes maken, verantwoordelijkheid te nemen, zich verantwoordelijk te gedragen en leren op een effectieve en respectvolle wijze samen te werken.

Wat is het schoolconcept "The leader in me"?

Leader in meIn het onderwijs ligt de focus niet alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Wij willen graag dat elk kind een persoonlijke groei doormaakt en vaardigheden aanleert die in de 21e eeuw van hen gevraagd worden.

The leader in me is een pedagogische lijn die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Deze zeven gewoonten zijn bedacht door de Amerikaan Stephen Covey.

In dit concept staat de boom van de zeven gewoonten centraal. Het gaat erom goed geworteld in het leven te staan door zelf-leiderschap te ontwikkelen, zodat je zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk deelneemt aan de maatschappij (de eerste drie gewoonten). De stam en de takken van de boom staan voor de volgende drie gewoonten die je leren op welke wijze je op een effectieve manier kunt samenwerken vanuit een win- wingedachte. Dat vraagt goed kunnen luisteren om de ander te begrijpen en zo te ontdekken dat je door samen te werken tot veel in staat bent.

Gewoonte zeven ten slotte leert ons dat we ook voor onszelf moeten zorgen om goed in balans te zijn.

Welke extra’s bieden wij?

Ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden d.m.v.:

 • Wereldoriëntatie: vak geïntegreerd
 • Onderzoekend en ontdekkend leren in de “Makerspace” (wetenschap en techniek)
 • Cultuuronderwijs: erfgoed, dans, drama, beeldende kunst en muziek
 • Engelse les in alle groepen door een vakleerkracht
 • Coöperatief leren: samenwerkende werkvormen
 • ICT, Mediawijsheid, programmeren

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

 • Bibliotheek
 • Speellokaal
 • Kinder oefentherapeut (STTC Kids)
 • RT-ruimte/leeskliniek
 • Intraverte, oefentherapie voor ontwikkeling en gedrag
 • RID; Regionaal Instituut voor Dyslexie
 • Peuterzaal Luistervinkje
Hoe begeleiden wij onze leerlingen?

Kleuters werken aan leerdoelen volgens de leerlijnen. Daarin volgen we de ontwikkelingen. De instructie wordt bij kleuters in grote en kleine kring gegeven. Kleuters werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal. "Spelend leren" staat bij de kleuters centraal, waarbij het leren steeds meer doelgericht wordt ingevuld. Er is volop aandacht voor taalontwikkeling, voorbereidend lezen en rekenen.

De basisvaardigheden, taal, reken- en (begrijpend) lezen, worden vanaf groep 3 aangeboden op meerdere niveaus. De leerkracht werkt met blokplanningen waarin de leerdoelen voor de leerlingen zijn opgenomen. De basisstof rekenen wordt vanaf groep 4 digitaal verwerkt. Het klassenmanagement en zelfstandig werken werkt in alle groepen volgens dezelfde structuur.

De school heeft een intern begeleider. Zij volgt leervorderingen, organiseert toets momenten, stemt zorgbeleid af, geeft het vorm en besteedt veel aandacht aan het voorkomen en oplossen van leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Voor de ondersteuning van de leerkrachten is een dag per week een remedial teacher beschikbaar. Een ochtend per week is er een oefentherapeut (STTC kids) werkzaam in de school. Zij begeleidt, op aanvraag en in overleg met de IB’ er, leerlingen met motorische problemen. Bij hardnekkige leesproblematiek kan een leerling in aanmerking komen voor de leeskliniek.

Binnen de school is ook een orthopedagoog werkzaam die kan helpen bij het geven van handvatten aan leerkrachten bij bijv. gedragsproblematieken en ontwikkeling.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen per week een middag naar de plusklas, waar zij werken aan opdrachten die het hogere denken uitdagen. Een aantal leerlingen gaat eens per week naar de Smarties. Daar krijgen zij aanbod voor verrijking dat ook meegenomen kan worden naar de klas om verder uit werken. Deelname is op grond van toetsresultaten en in overleg met de IB’ er. Met leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Smarties en Plusklas wordt in projectvorm samengewerkt met het Erfgooiers College, een school voor Voortgezet Onderwijs.

De school voert een preventief anti- pestbeleid, waarbij de veiligheid van de leerling voorop staat. Het programma van The leader in me en de inzet van taakbeleid helpen in het voorkomen van pestgedrag.

Hoe betrekken wij onze ouders bij het onderwijs?

Kind, ouder en leerkracht vormen samen een driehoek. Om goed onderwijs te geven, is samenwerking belangrijk. Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken om verwachtingen uit te spreken en helder te maken wat wij van elkaar verwachten. Daarnaast zijn er ook rapportbesprekingen en is er tussendoor gelegenheid om met de leerkracht een afspraak te maken over allerlei zaken die bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind.

Op verschillende manieren helpen ouders actief mee binnen de school. Bij de start van ieder schooljaar kunnen ouders zich daarvoor inschrijven. De school heeft een enthousiaste, gemotiveerde groep ouders die samen de ouderraad vormen.

Daarnaast hebben ouders inspraak via de leden van de Medezeggenschapsraad die meepraten en meebeslissen over het beleid in de school.

Via het ouderportaal kunnen alle resultaten worden gevolgd.

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Voor opvang van uw kind voor en na schooltijd verwijzen wij u naar Stichting Kinderopvang Huizen of naar Fantaziehuis de Eikenboom. Beide organisaties bieden voor- en naschoolse opvang aan. Bij ons op school wordt van beide organisaties gebruik gemaakt. De leerlingen worden bij onze school opgehaald. Vanaf januari 2019 is peuterspeelzaal het Luistervinkje, onderdeel van Stichting Kinderopvang Huizen, in ons gebouw gehuisvest.

www.kinderopvanghuizen.nl

www.fantaziehuis.nl

Copyright 2023 PCBS Rehoboth | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist